Yannick Charpié

2020

2018 – 2020 

2017 – 2019 

2015 – 2017 

2015 – 2016

2014 – 2015

2011 – 2014 

Gründung Jäger Charpié Architekten GmbH

Projektarchitekt, Baumberger & Stegmeier Architekten, Zürich

Projektarchitekt, BS+EMI Architektenpartner, Zürich

Masterdiplom ETH Zürich bei Prof. Miroslav Šik

Auslandsemester, ETSA Barcelona

Praktikum, Joseph Smolenicky Architektur, Zürich

Bachelordiplom, ETH Zürich